Add your content here
Add your content here

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia domu lub mieszkania

Ubezpieczenia domów i mieszkań zaliczane są do grupy ubezpieczeń majątkowych. Zawierane polisy mają charakter dobrowolny, a przedmiotem ochrony jest głównie budynek lub lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami oraz ruchomościami domowymi. Oferty firm ubezpieczeniowych różnią się między sobą ceną oraz zakresem ochrony, dlatego przed wykupieniem polisy warto dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę.


Zakres ochrony

Poszczególne polisy ubezpieczeniowe różnią się między sobą zakresem ochrony https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/tychy/. Dobra polisa powinna chronić przede wszystkim przed zdarzeniami losowymi spowodowanymi występowaniem sił natury, ognia lub tzw. siłą wyższą. Do ryzyk naturalnych zalicza się np. huragan, grad, deszcz nawalny, śnieg, czy też uderzenie pioruna. Zdarzenia ogniowe powinny obejmować pożar, zadymienie oraz wybuch. Pod pojęciem siła wyższa rozumie się takie zdarzenia, jak upadek drzewa lub innego przedmiotu na ubezpieczone mienie, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności. Poza ochroną przed zdarzeniami losowymi ubezpieczenie domu lub mieszkania powinno obejmować także kradzież. Należy pamiętać, że wykupienie tego ryzyka może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatkowej składki. Zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest w przypadku wystąpienia kradzieży z włamaniem, gdy do zaboru mienia doszło po sforsowaniu przez złodzieja zamków lub innych zabezpieczeń. W sytuacji, gdy dojdzie do kradzieży zwykłej bez śladów włamania lub kradzieży zuchwałej na oczach świadków, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Wykupując ubezpieczenie domu lub mieszkania, warto zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia i sprawdzić rodzaj oraz ilość zabezpieczeń wymaganych przez firmę ubezpieczeniową.

Zobacz także:


Ryzyka dodatkowe

Ubezpieczenie domu lub mieszkania może zostać rozszerzone o wiele innych ryzyk. Jednym z nich jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. W przypadku wykupienia takiego ryzyka wszyscy domownicy są objęci ochroną przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Dzięki temu poszkodowani przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe mogą liczyć na odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej pozwalające pokryć poniesione straty. Za czynności życia prywatnego uznaje się opiekę nad osobami małoletnimi, zwierzętami, rekreacyjne uprawianie sportu, a także użytkowanie domu lub mieszkania. Brak wykupienia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym powoduje, że w przypadku, gdy dojdzie do wybicia przez dzieci szyby w oknie sąsiada, lub zalania jego mieszkania, konieczne będzie wypłacenie odszkodowania z własnej kieszeni. Ochrona ubezpieczeniowa może zostać także rozszerzona o NNW. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie wszystkich domowników. W zależności od warunków ubezpieczenia NNW obejmować może trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ubezpieczonego, operacje chirurgiczne ubezpieczonego oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Wysokość świadczenia, jakie można uzyskać, uzależniona jest od wybranej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie domu lub mieszkania obejmować może również assistance. Osoby, które zdecydują się na wykupienie tej usługi, mogą liczyć na pomoc w przypadku wystąpienia nagłych i niespodziewanych zdarzeń i awarii. Zasadniczo wyróżnia się podział na assistance katastroficzny, zdrowotny, medyczny oraz rodzinny. W ramach usługi assistance domownicy mogą liczyć na zakwaterowanie w przypadku zniszczenia ubezpieczonego domu lub mieszkania, interwencję fachowca w razie wystąpienia awarii, pomoc psychologa lub pielęgniarki, a także opiekę nad dziećmi i zwierzętami domowymi.


Sumy ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności

W związku z tym, że ubezpieczenie domu lub mieszkania ma charakter dobrowolny, polisy oferowane przez poszczególne firmy znacząco się od siebie różnią. Wiele osób przy wybieraniu ubezpieczyciela kieruje się przede wszystkim ceną https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/bialystok/. To błąd. Zakres wielu tanich polis jest mocno ograniczony, a ubezpieczenie obejmuje jedynie wybrane ryzyka. Aby uniknąć nieporozumień, zaleca się wybieranie polis w formule all risk, obejmujących wszystkie zdarzenia losowe. Należy pamiętać, że wysokość odszkodowania, które zostanie wypłacone w razie wystąpienia szkody, jest uzależniona od sumy ubezpieczenia, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości posiadanego mienia. Ustalenie jej na zbyt niskim poziomie może skutkować wystąpieniem niedoubezpieczenia. Zbyt wysoka suma ubezpieczenia spowoduje powstanie nadubezpieczenia. Przed podpisaniem polisy warto zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia i przyjrzeć się bliżej paragrafowi zatytułowanym wyłączenia odpowiedzialności. To właśnie w tym miejscu wyszczególnione są zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności. Osoby, które pragną zawrzeć polisę chroniącą dom lub mieszkanie przed powodzią, powinny zwrócić uwagę na występujące karencje. W niektórych ubezpieczeniach ochrona przed powodzią rozpoczyna się dopiero po 15 lub 30 dniach od wejścia w życie umowy. Jeżeli do zdarzenia dojdzie w czasie trwania karencji, firma nie wypłaci odszkodowania. 

angielski