Add your content here
Add your content here

Cel wstępnego szkolenia BHP

Cel wstępnego szkolenia BHP

Cel wstępnego szkolenia BHP – Prawo pracy wyraźnie określa, że ​​pracodawcy są zobowiązani do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP, które odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nazywane jest szkoleniem wstępnym. Jednak wiele osób zastanawia się, jaki jest cel szkolenia BHP. W tym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Jaki jest jego cel?

Prawidłowo przeprowadzone wstępne szkolenie BHP może wyposażyć pracowników w odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Uczestnicy szkolenia zapoznawani są również z zasadami bezpieczeństwa i zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy. Obowiązek odbycia wstępnego szkolenia BHP dotyczy nowych pracowników, praktykantów oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnianych w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

Jak wygląda szkolenie?

Jeśli chodzi o szkolenie wstępne, powinno ono odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem tego szkolenia jest przekazanie pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania danej pracy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa. W ramach szkolenia wstępnego pracownicy zapoznawani są również z zagrożeniami występującymi na każdym stanowisku pracy.

Pierwsza część szkolenia wstępnego BHP to szkolenie ogólne mające na celu zapoznanie pracowników z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy i Regulaminie Pracy. Ponadto pracodawcy muszą zapoznać pracowników z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Odprawy ogólne prowadzone są przez ekspertów BHP i powinny trwać nie krócej niż półtorej godziny. Szkolenie stanowiskowe jest drugą częścią szkolenia wstępnego BHP, a jego celem jest zapoznanie nowozatrudnionych pracowników z zasadami bezpiecznej pracy. Zgodnie z przepisami dyspozycja przełożonych nie powinna być krótsza niż sześć godzin. Po ukończeniu szkolenia wstępnego BHP zostanie wydana karta szkolenia wstępnego. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje osoba prowadząca szkolenie ogólne (Specjalista HP).

Dokumentacja

Po ukończeniu wstępnego szkolenia BHP pracownicy muszą potwierdzić odbycie szkolenia ogólnego i zakładowego. Dlatego konieczne jest odnotowanie tego faktu w aktach osobowych pracownika. Oświadczenie pracownika o odbyciu szkolenia wstępnego powinno zawierać dane pracownika, miejsce i datę szkolenia oraz podpis. Dotyczy to sekcji szkolenia ogólnego i zawodowego, które czasami są wyświetlane na osobnych stronach. Oprócz oświadczenia pracownika, ważne jest również dołączenie do akt osobowych pracownika karty szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile czasu jest efektywne?

Celem wstępnego szkolenia BHP jest umożliwienie pracownikom zdobycia umiejętności samodzielnej pracy i dobrego wykonywania swoich obowiązków. Podczas wstępnego szkolenia BHP ważne jest, aby wstępna rozmowa instruktora i dokładne wyjaśnienie czynności, które pracownik będzie wykonywał, uwzględniało bezpieczeństwo i higienę pracy. Wstępne szkolenie BHP wygasa po 12 miesiącach. Osoby na stanowiskach kierowniczych są zobowiązane do powtarzania szkolenia wstępnego co pół roku.

Wstępne szkolenie BHP – online czy stacjonarnie?

Cel wstępnego szkolenia BHP
Cel wstępnego szkolenia BHP

Wstępne szkolenie BHP może być przeprowadzone na dwa sposoby: na miejscu oraz zdalnie. Szczególnie to drugie rozwiązanie wydaje się niezwykle atrakcyjne, ponieważ każdy uczestnik może przeczytać wszystko samodzielnie, a następnie w dowolnym momencie zweryfikować swoją wiedzę. Wstępne szkolenie BHP jest wymagane od każdego nowego pracownika. Pracodawcy są odpowiedzialni za egzekwowanie. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownicy nie mogą wykonywać swoich obowiązków bez wcześniejszego przeszkolenia i zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wstępne szkolenie BHP składa się z dwóch części. Tego szkolenia nie może pominąć żaden pracownik decydując się na pracę w danej lokalizacji.

Kolejną kategorią, o której warto wspomnieć, są regularne zajęcia BHP. Mają one na celu usystematyzowanie całej istniejącej wiedzy, która została przekazana pracownikom w zakresie bezpieczeństwa oraz jej aktualizację zgodnie z nowymi przepisami. W porównaniu ze wstępnym szkoleniem BHP istnieje możliwość zwolnienia z udziału w tego typu szkoleniu. Kto jest zwolniony z tego obowiązku? Wszystkie osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia u poprzedniego pracodawcy lub w ciągu 6 lub 12 miesięcy od ukończenia szkolenia o podobnej tematyce na podobnym stanowisku w innym miejscu pracy. Regularne sesje BHP realizowane są w różny sposób – mogą mieć formę samokształcenia kierowanego, warsztatów czy kursów.